UPPFÖLJNING

Uppföljningsdag

För att ytterligare befästa och följa upp Respektgympas budskap, finns det möjlighet

att boka en uppföljningsdag.

Uppföljningsdagen inleds med att eleverna (årskursvis) samlas i exempelvis aulan.

Där blir det anpassade och fördjupande samtal med eleverna, bland annat om vad

man kan göra för att alla ska känna sig trygga, vara inkluderade i klassen och i skolan.

 

Under denna dag arbetar Respektgympa i skolans alla miljöer, såsom i korridorer, matsal, uppehållsrum och på skolgård. 

Material och Övningar

Under återbesöket sker också ett möte med pedagogerna, där Respektgympa 

presenterar och överlämnar material med olika övningar, som pedagogerna kan

väva in i undervisningen och i sitt värdegrundsarbete.

Utvärdering

Under dagen genomförs en elevenkätundersökning, för att utvärdera vad eleverna 

har lärt sig under Respektgympas tidigare utbildningsdag. Enkäten är framtagen tillsammans med Björn Johansson, Docent och Universitetslektor vid Örebro Universitet.

Syftet med enkäten är att analysera Respektgympas insats, samt för att kartlägga inom vilka områden eleverna har inhämtat bäst kunskap gällande värdegrunder.

Unikt samarbete med Digital skrivplattform   

För underlätta för pedagogerna och för att inspirera och motivera eleverna, har 

Respektgympa inlett ett unikt samarbete med YoungTells. En modern och kvalitativ 

digital skrivplattform för elever. 

 

På YoungTells kan elever skriva och publicera berättelser och e-böcker med bokomslag,

tillsammans eller enskilt, samt ta del av och läsa andra elevers berättelser / e-böcker.

Att "Skriva sig till lärande" är väl förankrat i kunskapskraven i läroplanen, och som med fördel kan användas i alla ämnen, inte minst i värdegrundsarbetet. 

 

En Forskningsstudie från Örebro Universitet visar att "skriva sig till lärande" förbättrar skolresultaten. 

Forskningsresultat och erfarenheter kring "skriva sig till lärande"(STL)

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Vid bokning av en uppföljningsdag med Respektgympa, ingår en 3 månaders 

provperiod av YoungTells. Om det sedan finns intresse av att fortsätta med YoungTells som ett kvalitativt verktyg i undervisningen, är kostnaden 30 kronor per elev och termin.

kontakta oss för frågor, offert eller bokning